Dane teleadresowe

Gmina Czajków

Lokalizacja

woj. wielkopolskie

pow. ostrzeszowski

Czajków

Adres

Czajków 39

63-524 Czajków

NIP

5140255300

REGON

250855593

Telefon

(62) 7311020

Faks

(62) 7311034

W liczbach

Obszar

70,8 km²

Stanowiska

Wójt Gminy

Henryk Stanisław Plichta

Sekretarz Gminy

Paweł Galbierczyk

Skarbnik Gminy

Karolina Wolska

Numer konta Urzędu Gminy w Czajkowie:

RBS Lututów o/ Czajków

15 9256 0004 0020 2635 2000 0030

Adres skrytki Urzędu Gminy w Czajkowie na platformie ePUAP

/nqoe5u765c/skrytka

Czas pracy:

Poniedziałek - Piątek - 7.00 - 15.00

Podstawy prawne działania

Zgodnie z art. 33 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póżniejszymi zmianami) Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Dostęp do informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001r. Nr 112, poz. 1198). Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniania na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu tego okresu wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni o powodach opóźniania oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniana w sposób i w formie określonej we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniana w sposób lub w formie określonej we wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem oraz o sposobie w formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez organ dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2012 01:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 337458
09 września 2019 14:24 (Marcin Bednarek) - Aktualizacja danych.
01 czerwca 2017 12:05 (Paweł Korzański) - Aktualizacja danych stanowiska: Sekretarz Gminy Paweł Galbierczyk.
01 czerwca 2017 12:05 (Paweł Korzański) - Aktualizacja danych stanowiska: Sekretarz Gminy Paweł Galbierczyk.