Dostęp do innych informacji publicznych

Dostęp do informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001r. Nr 112, poz. 1198). Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniania na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu tego okresu wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni o powodach opóźniania oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniana w sposób i w formie określonej we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniana w sposób lub w formie określonej we wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem oraz o sposobie w formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez organ dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, organ może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tej sytuacji w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Udostępnianie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji albo wycofa wniosek.
Rozdział IX Statutu Gminy Czajków (§ 118 - 123) przedstawia Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji, Wójta.
W Urzędzie Gminy Czajków do udostępniania informacji publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązani są poszczególni pracownicy w zakresie posiadanych kompetencji, natomiast w gminnych jednostkach organizacyjnych ich kierownicy lub osoby przez nich wskazane na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez kierownika.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2012 23:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3753
25 kwietnia 2012 23:30 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
25 kwietnia 2012 23:30 (Administrator) - Dodanie nowej zakładki.