Deklaracja dostępności

Gmina Czajków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.czajkow-gmina.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-04-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2012-04-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-06
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-04-06

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym (wytyczna WCAG 2.1 1.1.1)
  2. Nie wszystkie nagrane materiały filmowe zawierają transkrypcję (wytyczna WCAG 2.1 1.2.2)
  3. Nagrane materiały filmowe nie zawierają audiodeskrypcji (wytyczna WCAG 2.1 1.2.5)
  4. Informacja o wymaganym formacie danych wprowadzanych w formularzach może być niewystarczająca (wytyczna WCAG 2.1 3.3.2)
  5. Brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym.
  6. Brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Paweł Korzański , adres e-mail: rolnictwo.czajkow.gmina@gmail.com , telefon: 627311006.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością – brak możliwości przystosowania z uwagi na wysokie schody oraz brak możliwości rozbudowy.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów

Brak możliwości rozbudowania schodów.

Dostosowanie wind

Brak możliwości rozbudowy budynku o windę

Dostępność pochylni

Brak możliwości budowy pochylni.

Dostępność platform

Brak dostępnych platform

Dostępność informacji głosowych

Brak informacji głosowych

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Miejsce dla osób niepełnosprawnych wyznaczone jest na parkingu przez Urzędem Gminy.

Prawo wstępu z psem asystującym

Pełna możliwość wstępu z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

Aby móc skorzystać z tłumacza języka migowego, należy ten fakt zgłosić za pomocą elektronicznych środków przekazu (e-mail, epuap, informacja od kogoś z rodziny). Po zgłoszeniu tego faktu zostanie umówione spotkanie z tłumaczem języka migowego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 kwietnia 2020 12:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Korzański
Ilość wyświetleń: 206
06 października 2020 14:51 (Paweł Korzański) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
06 października 2020 14:49 (Paweł Korzański) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
06 października 2020 14:48 (Paweł Korzański) - Aktualizacja deklaracji dostępności.