Rada Gminy Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

Adres

Czajków 39
63-524 Czajków
pow. ostrzeszowski
woj. wielkopolskie

Tel.

/062/ 7311020
/062/ 7311006

Fax.

/062/ 7311034

E-mail

biurorady@czajkow-gmina.pl

Tryb działania Przewodniczącego Rady

godziny przyjmowania interesantów:
w każdy piątek w godz. od 9:00 do 12:00

miejsce przyjmowania interesantów:
Urząd Gminy Czajków
63-524 Czajków
pokój nr 4

telefon:
(62) 731 10 20 lub 731 10 06


Tryb działania Przewodniczącego Rady określa ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U nr 142 poz 1591 z 2001r ze zmianami) oraz statut Gminy Czajków ( opublikowany w Dzieniku Urzędowym Nr 144 poz. 3916 z dnia 29 listopada 2002 roku)

Podstawowe informacje o Radzie Gminy

Zgodnie z art. 15 i 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy, której kadencja trwa 4 lata. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców gminy, którym wójt zapewnia warunki umożliwiające przysłuchiwanie się obradom rady.
W kadencji 2018 - 2023 Rada Gminy w Czajkowie działa w następującym składzie:

Andrzej Puchała - Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Krzywaźnia - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
1. Gałka Marcin
2. Gołdyn Roman
3. Kasperska Danuta
4. Kędzia Jan
5. Kobiela Maria
6. Łuszczek Iwona
7. Pluta Paweł
8. Sibiński Paweł
9. Wolska Ewa
10. Wróbel Bartosz
11. Wyrwas Henryk
12. Wysota Bożena
13. Zadka Bolesław
Zgodnie z art. 18a.ustawy, rada gminy w celu kontroli działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy powołuje komisję rewizyjną. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy. Zgodnie z art. 21 Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
Zgodnie z art. 18 do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:
1) uchwalanie statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Rada Gminy w Czajkowie działa w oparciu o Statut Gminy uchwalony uchwałą Nr XXX/146/2002 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 30 września 2002 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 144, poz. 3916 z dnia 29 listopada 2002 roku.

Finanse publiczne, budżet

Zasady gospodarki finansowej gminy są zawarte w Rozdziale 6 Ustawy o samorządzie gminnym.
Zgodnie z art. 51 gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy.
Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.
Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.
Projekt budżetu przygotowuje wójt (art. 52). Bez zgody wójta rada gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami wójt przedkłada radzie gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt regionalnej izbie obrachunkowej, celem zaopiniowania. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.
Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa rada gminy (art. 53).
Do czasu uchwalenia budżetu przez radę gminy, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony radzie gminy.
W przypadku nieuchwalenia budżetu w ustawowym terminie, regionalna izba obrachunkowa ustala budżet gminy w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych w terminie do końca kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu.
Zgodnie z art. 54 Ustawy o samorządzie gminnym dochodami gminy są: podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy, dochody z majątku gminy, subwencja ogólna z budżetu państwa. Dochodami gminy mogą być: dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych, wpływy z samoopodatkowania mieszkańców, spadki, zapisy , darowizny oraz inne dochody. Subwencje ogólne są ustalane dla gmin według zobiektywizowanych kryteriów, które określa odrębna ustawa (art. 55). Minister Finansów ustala, wysokość i rozdziela subwencje ogólne na rzecz każdej gminy bezpośrednio z budżetu państwa.
Wg art. 57 w uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody. Uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte (art. 58).
Uchwały rady gminy zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
Dyspozycja środkami pieniężnymi gminy jest oddzielona od kasowego jej wykonania (art. 59).
Zgodnie z art. 60 za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:

zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
dokonywania wydatków budżetowych,
zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
dysponowania rezerwami budżetu gminy,
blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Gospodarka finansowa gminy jest jawna (art 61). Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Wójt informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.
Wg art. 62 kontrolę gospodarki finansowej gmin i związków sprawują regionalne izby obrachunkowe. Odrębne ustawy zgodnie z art 63 określą:

sposób powoływania, organizację i szczegółowe zasady działania regionalnych izb obrachunkowych,
podatki, opłaty i wpływy uznane za dochody gminy,
ogólne zasady procedury budżetowej i gospodarki finansowej w gminach,
warunki zaciągania pożyczek przez gminy.

Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej (art. 90) uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.

Skład

Przewodniczący Rady Gminy w Czajkowie

Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Czajkowie

Radny Gminy Czajków

Radny Gminy Czajków

Radny Gminy Czajków

Radny Gminy Czajków

Radny Gminy Czajków

Radny Gminy Czajków

Radny Gminy Czajków

Radny Gminy Czajków

Radny Gminy Czajków

Radny Gminy Czajków

Radny Gminy Czajków

Radny Gminy Czajków

Radny Gminy Czajków

Komisje

Dokumenty

Prawo lokalne

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 kwietnia 2012 15:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 38675
26 listopada 2018 13:18 (Marcin Bednarek) - Dodanie członka komisji: Członek Komisji.
26 listopada 2018 13:18 (Marcin Bednarek) - Dodanie członka komisji: Członek Komisji.
26 listopada 2018 13:18 (Marcin Bednarek) - Dodanie członka komisji: Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.