Stanowiska

Wójt Gminy

Sekretarz Gminy

Informacje

Sekretarz Gminy - Paweł Galbierczyk

Zakres czynności Sekretarza:

1. Pomoc w kierowaniu Urzędem Gminy Wójtowi Gminy,
2. Kierowanie przygotowaniami do wyborów do Sejmu i Senatu i rad gmin oraz współodpowiedzialność za organizacje spotkań posłów, radnych z wyborcami,
3. Ewidencjonowanie zarządzeń wydawanych przez Wójta,
4. Organizacja kontroli wykonywania rozporządzeń i uchwał władz naczelnych, władz wojewódzkich uchwał rady Gminy, wniosków komisji oraz zarządzeń i decyzji Wójta,
5. Organizowanie szkoleń pracowników,
6. Odpowiedzialność za organizację prac urzędu, stan techniczny budynku, stworzenie właściwych warunków pracy (ogrzewanie, czystość),
7. Przydział sprzętu do poszczególnych biur oraz odpowiedzialność za zgodność inwentarza Urzędu z księgą inwentarzową, powierzenie wyznaczonym pracownikom,
8. Współodpowiedzialność za zabezpieczenie Urzędu, tajemnicy państwowej i służbowej
9. Sprawy rozwoju kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki,
10. Nadzorowanie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów BHP oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego urzędu,
11. Sprawy socjalno - bytowe pracowników,
12. Akceptowanie pod względem merytorycznym i zatwierdzenie do wypłaty rachunków,
13. Inne sprawy powierzone przez Wójta Gminy,
14. Prowadzenie wszelkich spraw z zakresu oświaty na terenie Gminy,
15. Dokonywanie zakupów materiałów i usług wynikających z przyjętego zakresu czynności przy jednoczesnym przestrzeganiu Ustawy o zamówieniach publicznych,
16. Prowadzenie archiwum zakładowego,
17. Przetwarzanie, rejestrowanie i udostępnianie danych na zajmowanym stanowisku zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133, poz. 833 z dnia 29.08.1997r.) i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za ochronę tych danych w tym m. in. Zachowanie ich w tajemnicy zarówno w czasie zatrudnienia jak i po jego ustaniu.

Skarbnik Gminy

Informacje

Skarbnik Gminy - Karolina Wolska

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Gminy,
Opracowanie wspólnie z Wójtem Gminy projektu budżetu, szczegółowego podziału wydatków i dochodów,
Nadzór nad realizacją budżetu,
Przestrzeganie dyscypliny budżetowej
Nadzór nad działalnością gospodarczo - finansową jednostek podporządkowanych Radzie Gminy,
Dekretowanie dowodów księgowych,
Sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu, sprawozdań dla GUS oraz sporządzanie bilansu i załączników,
Przygotowanie projektów zmian w budżecie,
Przygotowanie materiałów informacyjnych z zakresu spraw finansowych i przedkładanie Radzie Gminy i jej organom,
Nadzór i kontrola kasy Urzędu Gminy,
Akceptowanie rachunku do wypłaty,
Kontrola nad ewidencją i wykorzystaniem środków trwałych i podmiotów nietrwałych.

W zakresie prowadzenia zbioru danych osobowych.

Przetwarzanie, rejestrowanie i udostępnianie danych na zajmowanym stanowisku zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133, poz. 833 z dnia 29.08.1997r.),
Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za ochronę tych danych w tym między innymi zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy zarówno w czasie zatrudnienia jak i po jego ustaniu.

podinspektor ds. księgowości budżetowej

podinspektor ds. księgowości budżetowej

Referent ds. wynagrodzeń

podinspektor ds. podatków i opłat

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego ze stanowiskiem d.s. obywatelskich, obronnych, obrony cywilnej

Informacje

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego ze stanowiskiem d.s. obywatelskich, obronnych, obrony cywilnej - Katarzyna Mituła-Adamus

Zakres czynności na stanowisku Kierownik USC ze stanowiskiem d.s. obywatelskich, obronnych, obrony cywilnej:

1.Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego
Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów oraz wydawanie wszelkich dokumentów stanu cywilnego,
Prowadzenie spraw konsularnych dotyczących urzędu stanu cywilnego,
Przyjmowanie dokumentów o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego,
Prowadzenie aktów zbiorowych urodzeń, małżeństw i zgonów,
Nadzór nad:

a) sporządzaniem wniosków dotyczących 50 - lecia pożycia małżeńskiego,
b) organizowanie uroczystości nadania imienia

obrzędowość obywatelska

Przygotowanie i wydanie decyzji

a) zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem miesięcznego okresu

zezwolenie z art. 63,
prostowanie błędów pisarskich,
zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego w innym USC,

Sporządzanie wszelkich przypisków w aktach urodzeń, małżeństw i zgonów,
Sporządzanie miesięcznych sprawozdań statystycznych z urodzeń, małżeństw i zgonów,
Prowadzenie korespondencji krajowej dotyczącej USC,

1. W zakresie spraw społeczno - administracyjnych
Przyjmowanie podań, zgłoszeń i wydawanie decyzji,
a) zezwalających na zwołanie i odbycie zgromadzeń
b) o zakazie odbycia zgromadzeń
c) nadzór nad zgromadzeniami
Sprawy związane z obywatelstwem
Załatwianie spraw konsularnych
Potwierdzanie życia
2. Sprawy wojskowe
1. Prowadzenie rejestracji i rejestru przedpoborowych oraz współdziałanie w przeprowadzaniu poboru do wojska, wydanie decyzji w sprawie uznania żołnierza za jedynego żywiciela rodziny,
2. Realizacja zadań związanych z zapewnieniem sił zbrojnych,
3. Prowadzenie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz sił zbrojnych i prowadzenie reklamacji.
3. W zakresie Ewidencji Ludności
Prowadzenie “Kart Osobowych Mieszkańców", rejestr pobytu czasowego obywateli RP oraz rejestr pobytu czasowego cudzoziemców
Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych i przekazywanie ich organom wyższego stopnia, dokonywanie poświadczeń,
Zawiadamianie organów wojskowych oraz prowadzących rejestry o zmianach ewidencyjnych osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu
Współpraca z organami policji w sprawach dyscypliny meldunkowej
Sporządzanie sprawozdań statystycznych z ruchu ludności,
sporządzanie list wyborców
Poświadczenie zamieszkania i o stanie rodziny,
Wydawanie decyzji administracyjnych ( zameldowania i wymeldowania z pobytu stałego)
4. Z zakresu dowodów osobistych
1.Przyjmowanie wniosków i kompletowanie dokumentów o wydanie dowodu osobistego,
2. Nadzór nad wydaniem, wymianą, zwrotem i utratą dowodów osobistych,
3. Prowadzenie rejestru wydanych dowodów osobistych
4. Wystawianie i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
5. Zaopatrywanie i rozliczanie formularzy blankietów.
5. Zbiórki i zabawy publiczne
Przyjmowanie wniosków
Wydawanie decyzji
Kontrola nad przebiegiem
6. Organizacja i kontrola zabezpieczenia tajemnicy państwowej i służbowej w zakładach pracy.

7. Z zakresu czynności obrony cywilnej
Opracowanie i realizacja przedsięwzięć OC na terenie gminy,
Opracowanie projektów wytycznych szefa OC i planowanie przedsięwzięć,
Opracowanie i aktualizacja “Planów Obrony Cywilnej Gminy"
Nadzór nad systemem powszechnego ostrzegania i drużyn wykrywania i alarmowania,
Współpraca z innymi stanowiskami w zakresie ochrony przed skażeniami,
Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem urządzeń specjalnych OC,
Realizowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenie akcji ratunkowej
Terminowe składanie obowiązujących sprawozdań
Prowadzenie spraw WKU
Prowadzenie spraw akcji posłańczej i kurierskiej,
Wykonywanie przedsięwzięć doraźnie zleconych przez przełożonych
Odpowiedzialność za magazyn OC
8. Prowadzenie zadań Ochrony Informacji Niejawnych

9. W zakresie prowadzenia zbioru danych osobowych.
Przetwarzanie, rejestrowanie i udostępnianie danych na zajmowanym stanowisku zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
Odpowiedzialność za ochronę tych danych i zachowanie ich w tajemnicy.

Stanowisko d.s. rolnych, ochrony środowiska, zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i środków transportowych

Informacje

Stanowisko d.s. rolnych, ochrony środowiska, zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i środków transportowych - Lidia Janina Stolecka

Do zadań pracownika do spraw produkcji zwierzęcej i roślinnej, obrotu ziemią , melioracji, ochrony środowiska, służb BHP, zamówień publicznych oraz gospodarki komunalnej należy:


1) Organizowanie i nadzorowanie spisów rolnych i statystycznych w zakresie zagadnień dotyczących rolnictwa.

2) W zakresie produkcji roślinnej: całość zagadnień z ochrony roślin, łowiectwa i leśnictwa.

3) W zakresie produkcji zwierzęcej:
a) Rozprowadzanie loszek hodowlanych
b) Rozpłodniki: organizowanie i nadzorowanie punktów kopulacyjnych, kontrola stanu utrzymania punktów i rozpłodników, sporządzanie rocznych zamówień na tryki oraz bieżących potrzeb na knury, udział w komisjach przeglądowych klaczy, źrebiąt i ogierów

4) Prowadzenie spraw związanych z obrotem ziemią:
a) wynikających z Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
b) wynikających z Ustawy o terenach budowlanych
c) o uwłaszczenie
d) wszystkie pozostałe sprawy związane z gospodarką i ewidencją gruntów

5) Prowadzenie spraw związanych z melioracją:
a) załatwianie spraw z zakresu prowadzenia melioracji wodnych, konserwacji urządzeń melioracyjnych na użytkach rolnych, zagospodarowanie pomelioracyjnych użytków zielonych, konserwacji urządzeń zbiorczego zaopatrzenia w wodę i zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych wsi
b) udział w odbiorach konserwacji rowów
c) udział w pracach terenowego komitetu przeciwpowodziowego
6) Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska

a) kontrola spełniania wymogów ochrony środowiska przez osoby fizyczne
b) przygotowanie decyzji w sprawach dotyczących ochrony środowiska
c) opiniowanie lokalizacji inwestycji z punktu widzenia ochrony środowiska i gospodarki wodnej
d) zagadnienia związane z ochroną zieleni

7) Współpraca i współdziałania z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska oraz innymi organami i organizacjami w sprawach związanych z ochroną środowiska
a) wydawanie zezwoleń na przyłączenie wodociągowe i prowadzenie księgowości w tym zakresie
b) windykacja należności nieuregulowanych w terminie
c) sporządzanie sprawozdawczości jednostkowej w zakresie prowadzonej księgowości

8) Inwestycje na terenie gminy - prowadzenie spraw - w oparciu o Ustawę o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76 poz. 344 z późniejszymi zmianami).

Występowanie z wnioskami o dotację do AR i MR na prowadzone inwestycje

9) Zaopatrzenie Urzędu w artykuły biurowe
10) Prowadzenie spraw z zakresu służb BHP
a) sporządzanie i przedstawianie kierownikowi co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu BHP wraz z propozycjami przedsięwzięć poprawiającymi bezpieczeństwo i warunki pracy
b) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie zasad i przepisów BHP
c) udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń , regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących BHP oraz ustalaniu zadań kierowników komórek organizacyjnych i innych osób kierujących zespołami pracowników z zakresu BHP
d) rejestr i kompletowanie dokumentów dotyczących wypadku przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby , przechowywanie wniosków badań środowiska pracy
e) udział w dochodzeniach powypadkowych oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe: kontrola realizacji tych wniosków
f) doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów BHP
g) współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników
h) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki BHP
11. W zakresie środków transportowych
a. wymiar opłaty od środków transportowych
b. przygotowanie decyzji o udzieleniu ulg i umorzeń, zaniechania poboru
c. prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie środków transportowych
d. windykacja nie płaconego w terminie podatku od środków transportowych
e. wystawianie decyzji w sprawie wymiaru, upomnień, tytułów wykonawczych
f. sporządzanie sprawozdań w zakresie środków transportowych
12) W zakresie prowadzenia zbioru danych osobowych
a) przetwarzanie, rejestrowanie i udostępnianie danych na zajmowanym stanowisku zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133, poz. 833 z dnia 29.08.1997r.)
b) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za ochronę tych danych w tym m. in. zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy zarówno w czasie zatrudnienia jak i po jego ustaniu.Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy.

Stanowisko d.s. rady gminy, kultury fizycznej, zdrowia i rozliczania należności za wodę

Informacje

Stanowisko d.s. rady gminy, kultury fizycznej, zdrowia i rozliczania należności za wodę - Mariola Puchała

Do zadań Podinspektora do spraw Rady Gminy, kultury fizycznej, zdrowia i rozliczania należności za sprzedaną wodę należy:

1. W zakresie sesyjnej działalności Rady Gminy:
- przygotowanie projektu rocznego planu pracy Rady,
- przesyłanie radnym oraz zaproszonym gościom materiałów na sesję oraz do wiadomości Wojewody Wielkopolskiego,
- przygotowanie niezbędnych materiałów dla potrzeb Przewodniczącego,
- Współdziałanie z urzędem, radcą prawnym oraz komisjami rady gminy w zakresie redagowania projektów uchwał w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa,
- sporządzanie protokołu z przebiegu obrad sesji w wymaganej ilości zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i przedkładanie ich do podpisu,
- Prowadzenie rejestru uchwał,
- przesyłanie projektów uchwał do Wojewody Wielkopolskiego,
- przekazywanie uchwał do realizacji zainteresowanym adresatom,
- informowanie Przewodniczącego Rady o stanie przestrzegania terminów przedkładania Radzie informacji i sprawozdań z wykonania uchwał,
- prowadzenie i przechowywanie pełnej dokumentacji z działalności Rady,
2. Obsługa Komisji Rady Gminy:
- opracowywanie z udziałem przewodniczących komisji projektów planów pracy oraz informacji i sprawozdań z działalności komisji,
- przygotowanie projektów porządku posiedzeń komisji,
- wykonywanie czynności kontrolnych, wysyłanie zaproszeń, zapewnianie ze strony organów materiałów i informacji niezbędnych do wykonywania zadań ustalonych przez komisję,
- informowanie komisji o sprawach bieżących wynikających z działalności Rady,
- pomoc Komisji w opracowywaniu koreferatów,
- prowadzenie rejestru wniosków, opinii i kontroli ze stanu ich realizacji,
3. Obsługa radnych i ich działalności zespołowej:
- prowadzenie ewidencji składu osobowego radnych,
- podejmowanie wniosków, oświadczeń radnych w sprawach zmian mandatowych w składzie osobowym Rady,
- prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji skarg zgłoszonych przez radnych i nadawanie biegu ich załatwianiu,
- opracowanie projektów planów spotkań i dyżurów radnych,
- organizowanie szkoleń dla radnych,
4. Praca z organami samorządu wiejskiego:
- współdziałanie z organami administracji samorządowej w realizacji postanowień i wytycznych dotyczących organów samorządu wiejskiego,
- koordynowanie pracy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do samorządu wiejskiego,
- przygotowanie projektów uchwał, wytycznych, postanowień dla aktywizacji samorządu mieszkańców,
- zapewnianie udziału samorządów wiejskich w pracach Rady Gminy i Komisji,
- wnioskowanie tematyki samorządu wiejskiego do projektu planu pracy Rady i Komisji,
- zapewnianie prowadzenia podstawowych dokumentacji działalności samorządu wiejskiego w ramach współdziałania z Radą Gminy i Komisjami,
- czuwanie nad realizacją wniosków i postulatów oraz uchwał samorządu mieszkańców,
5. W zakresie wyborów do Rad Gmin, Sejmu, Senatu i wyborów Prezydenta RP:
- współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w przygotowaniu i przeprowadzaniu kampanii wyborczej,
- organizowanie wyborów ławników do sądu,
Wykonywanie innych czynności zleconych 6. W zakresie sportu kultury fizycznej i turystyki:
- inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie kultury,
- działania organizatorskie w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku,
7. Prowadzenie księgowości w zakresie poboru wody:
- sprawdzanie rachunków indywidualnych z raportami,
- sporządzanie przypisów z rachunków nieuregulowanych,
- sporządzanie rachunków dla odbiorców (instytucji) na podstawie odczytów liczników dokonywanych przez uprawnionego pracownika,
- księgowanie wszystkich rachunków na kartach odbiorców oraz wpłat,
- uzgodnienie kart z ewidencją księgową konta 901 - “Dochody budżetu" i odsetkami,
- ewidencji,
- sporządzanie sprawozdań,
- egzekwowanie zaległości za pobór wody,
- rozliczanie bloczków z rachunkami (ile wpłat),
8. Prowadzenie zbioru danych osobowych:
- Przetwarzanie, rejestr i udostępnianie danych na zajmowanym stanowisku zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133, poz. 833 z dnia 29.08.1997r.)
- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za ochronę tych danych w tym m. in. Zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy zarówno w okresie zatrudnienia jak i po jego ustaniu.

Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy.

Stanowisko d.s. ogólnych i działalności gospodarczej

Informacje

Stanowisko d.s. ogólnych i działalności gospodarczej - Anna Zielińska

Stanowisko d.s. ogólnych i działalności gospodarczej


Stanowisko ds. ogólnych i działalności gospodarczej
podinspektor Anna Zielińska
Urząd Gminy w Czajkowie
tel. /062/ 73 -11- 034 pok. Nr 3

Załatwia sprawy w zakresie :
1. Prowadzenie Sekretariatu Wójta:

rejestr zarządzeń Wójta
rejestr kontroli zewnętrznych
rejestr upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez Wójta.
przyjmowanie i wstępne segregowanie poczty przychodzącej
ewidencja pieczęci urzędowych
obsługa narad pracowniczych zwoływanych przez Wójta

prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu Gminy
prenumerata dzienników,czasopism- prowadzenie biblioteczki przepisów prawnych w Urzędzie Gminy, udostępnianie przepisów.

2. Kadry:

prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych z zatrudnieniem
prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników
jednostek organizacyjnych
plany urlopów wypoczynkowych
rejestr wydanych delegacji służbowych
sporządzanie umów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych
prowadzenie spraw z zakresu medycyny pracy
prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników

3. Działalność gospodarcza:

prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej
wprowadzanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej
wykreślanie z ewidencji

4. Handel:

wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu/gastronomia/ lub poza miejscem sprzedaży/handel detaliczny.

Stanowisko d.s. oświaty i rozwoju Gminy. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki ściekowej oraz promocji gminy

Stanowisko ds. informatyki, budownictwa i melioracji, Koordynator do spraw dostępności

Stanowisko d.s. urządzeń wodociągowych, inkasowania należności za pobór wody

Informacje

Stanowisko d.s. urządzeń wodociągowych, inkasowania należności za pobór wody - Dariusz Kaczmarczyk

Zakres czynności konserwatora - stanowisko d.s. obsługi urządzeń wodociągowych.

1. Nadzór nad wskaźnikami armatury kontrolnej i utrzymanie jej w stanie pełnej sprawności i czystości.
2. Wykonywanie pomiarów zwierciadła wody w studniach głębinowych i konserwacja dostępnych jej części.
3. Dbanie o czystość agregatów.
4. Wymiana bezpieczników na tablicach rozdzielczych.
5. Ochrona silników przed wilgocią.
6. Obsługa układu napowietrzania.
7. Wymiana uszkodzonych wskaźników oraz utrzymanie czystości strefy ochronnej
8. Kontrola stanu oleju w sprężarkach.
9. Okresowe płukanie odżelaziaczy i odmanganiaczy.
10. Utrzymanie w czystości urządzeń uzdatniających i hydroforów oraz odpowietrzanie urządzeń do uzdatniania wody.
11. Przewietrzanie pomieszczeń chloratora i jego konserwacja.
12. Malowanie urządzeń i armatury stacji wodociągowej oraz urządzeń na stacji wodociągowej (dobór kolorów winien być zgodny z obowiązującą instrukcją).
13. Kontrola stacji wodociągowej a w szczególności:

- Sprawdzanie stanu ciśnienia na stacji
- Sprawdzanie stanu zaworów
- Sprawdzanie stanu szczelności rur, połączeń, hydrantów i zdroi.

1. W razie awarii - wyłączenie dopływu prądu do pomp.
2. Prowadzenie dokumentacji związanej z przeglądami oraz z eksploatacją studni.
3. Odczytywanie zużycia wody na wodomierzach.
4. Dbałość o utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach stacji wodociągowej.
5. Meldowanie o niesprawnościach do Urzędu Gminy w Czajkowie.
6. Nadzór nad brygadami usuwającymi awarie.
7. Utrzymanie porządku wokół budynku Urzędu Gminy w Czajkowie, wykaszanie trawy w okresie letnim, odśnieżanie w okresie zimowym (schody i chodnik)
8. Oflagowanie budynku.
9. Zabezpieczenie budynku w następującym zakresie:

- Dbałość o oświetlenie zewnętrzne budynku Urzdu Gminy jak i w poszczególnych pomieszczeniach biurowych.
- Konserwacja okien i ich ewentualna wymiana.
- Konserwacja i ewentualna wymiana zamków w drzwiach budynku i poszczególnych biur.

1. Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach piwnicznych (kotłowni, hydroforni, w składzie opału).
2. W sezonie grzewczym palenie w piecu CO w budynku urzędu gminy, oraz zabezpieczenie w opał w sezonie grzewczym.
3. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta lub sekretarza Gminy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2012 02:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 13606
19 października 2020 11:17 (Paweł Korzański) - Zmiana danych stanowiska: Stanowisko ds. informatyki, budownictwa i melioracji, Koordynator do spraw dostępności .
19 października 2020 11:04 (Paweł Korzański) - Zmiana danych stanowiska: Podinspektor ds. informatyki, budownictwa i melioracji, Koordynator do spraw dostępności .
06 lutego 2019 11:38 (Marcin Bednarek) - Usunięcie stanowiska: Stanowisko d.s. oświaty i rozwoju Gminy. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.