Komunikaty

Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy w Czajkowie

Zawiadamiam, że XXXI sesja Rady Gminy w Czajkowie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018 roku, o godz. 1000, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czajkowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu z obrad XXX sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXX sesji.

6. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czajków za rok 2017.

8. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czajków za 2017 rok.

9. Podjęcie uchwał:

• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czajkowie,

• w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,

• w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czajków.

10. Zapytania i uwagi.

11. Odpowiedzi na wnioski, postulaty i zapytania.

12. Zamknięcie obrad.

Czajków, dnia: 28.05.2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Czajkowie

/-/ Andrzej Puchała

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 czerwca 2018 07:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Bednarek
Ilość wyświetleń: 240
01 czerwca 2018 07:20 (Marcin Bednarek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)