Komunikaty

Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy w Czajkoiwe

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że II sesja Rady Gminy w Czajkowie odbędzie się w dniu 27 listopada 2018
roku, o godz. 10.00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czajkowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad I sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na I sesji.
6. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału
Odnawialnych Źródeł Energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i gminy
Kraszewice” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014 – 2020.
8. Podjęcie uchwał:
– w sprawie zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czajków na lata 2018 – 2022,
– w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
– w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości,
– w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
– w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019
rok,
– w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Czajków,
– w ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Gminy
w Czajkowie,
– w sprawie ustalenia diet dla sołtysów oraz określenia zasad na jakich będzie przysługiwała dieta
oraz zwrot kosztów podróży służbowych,
– w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez publiczne
przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest gmina Czajków, określenia wysokości opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez
Gminę publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki.
9. Zapytania i uwagi.
10. Odpowiedzi na wnioski, postulaty i zapytania.
11. Zamknięcie obrad.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2018 10:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Bednarek
Ilość wyświetleń: 220
26 listopada 2018 10:02 (Marcin Bednarek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)