Komunikaty

Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy w Czajkowie

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, że III sesja Rady Gminy w Czajkowie odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 roku, o godz. 1000, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czajkowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  1. Złożenie ślubowania przez radnego.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokółu z obrad I sesji.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na I sesji.
  6. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie mi ędzysesyjnym.
  7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czajków na lata 2019 - 2022.
  8. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2019.
   1. Podjęcie uchwał:

 

– w sprawie zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czajków na lata 2018 – 2022,

 

–  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,

 

– w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki O świetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu,

 

– w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Stra ży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu,

 

– w sprawie ustalenia kwoty kryterium dochodowego, do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin obj ętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023,

 

– w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób obj ętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

 

– w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Gminny program dożywiania” na lata 2019-2023,

 

– w sprawie regulaminu przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków,

 

– w sprawie powołania reprezentanta Gminy Czajków do Rady Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”.

 

–  w sprawie planu pracy Rady Gminy w Czajkowie na rok 2019.

 1. Zapytania i uwagi.
  1. Odpowiedzi na wnioski, postulaty i zapytania.
  2. Zamknięcie obrad.

 

 

Czajków, dnia: 20.12.2018 r.

 

Przewodniczący

Rady Gminy w Czajkowie

/-/ Andrzej Puchała

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2018 14:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Bednarek
Ilość wyświetleń: 319
20 grudnia 2018 14:33 (Marcin Bednarek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)