Komunikaty

Zawiadomienie o XIV sesja Rady Gminy w Czajkowie

Zawiadamiam, że XIV sesja Rady Gminy w Czajkowie odbędzie się w dniu 25 marca 2020
roku, o godz. 1000, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czajkowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z XIII sesji.
4. Wniesienie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XIII sesji.
6. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Czajków.
8. Podjęcie uchwał:
– w sprawie szczegółowego zakresu usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
– w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
– w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
– w sprawie wzoru deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– w sprawie zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czajków na lata 2020 – 2028,
– w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,
– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrzeszowskiemu.
– w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację inwestycji
z zakresu ochrony środowiska przeprowadzanych na terenie Gminy Czajków.
9. Zapytania i uwagi.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i uwagi.
11. Zamknięcie obrad.
Czajków, dnia: 16.03.2020 r.
Przewodniczący
Rady Gminy w Czajkowie
/-/ Andrzej Puchała

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2020 14:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Korzański
Ilość wyświetleń: 96
17 marca 2020 14:13 (Paweł Korzański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 marca 2020 14:12 (Paweł Korzański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)