Komunikaty

Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy w Czajkowie

Z A W I A D O M I E N I E
Zawiadamiam, że XV sesja Rady Gminy w Czajkowie odbędzie się w dniu 27 maja 2020 roku,
o godz. 1000, w Domu Kultury w Czajkowie (parter).
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z XIV sesji.
4. Wniesienie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XIV sesji.
6. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Wystąpienie Wójta Gminy z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czajkowie za rok 2019.
9. Podjęcie uchwał:
– w sprawie zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czajków na lata 2020 – 2028,
– w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,
– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrzeszowskiemu,
– w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2020 rok,
– w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czajków,
– w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
– w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
– w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
– w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
– w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej,
– w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czajków
na lata 2020-2024,
– w sprawie zakupu nieruchomości gruntowych przez Gminę Czajków,
– w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należącej do zasobu Gminy Czajków.
10. Zapytania i uwagi.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i uwagi.
12. Zamknięcie obrad.
Czajków, dnia: 19.05.2020 r.
Przewodniczący
Rady Gminy w Czajkowie
/-/ Andrzej Puchała

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2020 11:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Korzański
Ilość wyświetleń: 74
22 maja 2020 11:21 (Paweł Korzański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2020 11:20 (Paweł Korzański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)