Komunikaty

Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy w Czajkowie

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że XVIII sesja Rady Gminy w Czajkowie odbędzie się w dniu 30 lipca 2020
roku, o godz. 1000

, w Domu Kultury w Czajkowie (parter).

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XVI i XVII sesji.
4. Wniesienie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XVI i XVII sesji.
6. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o stanie dróg na terenie gminy Czajków.
8. Podjęcie uchwał:
– w sprawie zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czajków na lata 2020 – 2028,
– w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,
– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrzeszowskiemu,
– w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w Gminie Czajków na rok szkolny 2020/2021.
9. Zapytania i uwagi.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i uwag.
11. Zamknięcie obrad.
Czajków, dnia: 23.07.2020 r.
Przewodniczący
Rady Gminy w Czajkowie
/-/ Andrzej Puchała

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lipca 2020 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Korzański
Ilość wyświetleń: 43
28 lipca 2020 13:22 (Paweł Korzański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)