Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie otwartego konkursu wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czajków na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku.

Na podstawie § 1 - 4 uchwały Nr IX/43/11 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Czajków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 278, poz. 4442), WÓJT GMINY CZAJKÓW ogłasza otwarty konkurs wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy...

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czajków

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,...